П Р А В И Л А

 прийому до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»

на 2016 рік, розроблені згідно з Типовими правилами прийому

до ПТНЗ України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 14.05.13 р. № 499, зареєстровані в Міністерстві юстиції України

29 травня 2013 року за № 823/23355 (із змінами)

I. Загальна частина

До ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від  національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,  має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Прийом громадян до ДНЗ   «Житомирське вище професійне технологічне училище» здійснюється для здобуття професій за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

·  кваліфікований робітник

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення. Прийом громадян понад державне замовлення, а також професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

Прийом до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» здійснює приймальна комісія.  Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. Правила прийому до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» на 2016 календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі до  Типових правил, затверджуються директором за погодженням із управлінням освіти і науки Житомирської обдждержадміністрації не пізніше 01 грудня 2015 року.

          Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

          Правила прийому до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією ;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання (первинна підготовка)

ПЛАНОВІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ:

№ з/п

Код професії

Назва професії

Термін навчання, освітній рівень вступників

Планові обсяги державнзамовлення

Обмеження з професій за віком, статтю

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

Громадське харчування

 

 

 1.  

5122

Кухар;

3,4 р на базі БЗСО

30

16

жін.,чол

ПЗСО;

Базовий рівень – 4 розр.

5123

Офіціант

18

жін.чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

 1.  

5122

Кухар

3,4 р на базі БЗСО

30

16

жін.чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 4 розр.

5123

Бармен

18

жін.чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 4 розр.

Сільське господарство

 

 1.  

5220

Продавець непродовольчих товарів

 

30

18

жін.чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

5220

Продавець продовольчих товарів

18

жін.чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

Загальні для всіх галузей економіки

 

 1.  

8163

Машиніст холодильних установок

3 р на базі БЗСО

28

18

чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

7233

Слюсар-ремонтник

15

   чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

 1.  

4112

Оператор комп’ютерного набору

3 р на базі БЗСО

30

17

жін.

чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – І категорія

 1.  

4115

Асистент референта

3 р на базі БЗСО

 

18

жін.

чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – асистент референт

Загальні професії електротехнічного виробництва

 

 1.  

7212

Електрогазозварник

3 р на базі БЗСО

27

18

чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

7212

Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

18

чол.

ПЗСО;

Базовий рівень – 3 розр.

 1.  

7212

Електрогазозварник

1,5 р на базі ПЗСО

30

18

чол.

Базовий рівень – 3 розр.

7212

Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

18

чол.

Базовий рівень – 3 розр.

Торговельно-комерційна діяльність

 

 1.  

4222

Адміністратор

1,5 р на базі ПЗСО

30

18

жін.чол.

Базовий рівень - адміністратор

5220

Продавець продовольчих товарів

18

жін.чол.

Базовий рівень – 4 розр.

 

 • вступники (юнаки) з    професій:    машиніст холодильних установок, слюсар-ремонтник; електрогазозварник, електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах,   повинні мати відповідний стан здоров’я та вік передбачений вимогами державного стандарту;
 • перелік вступних випробувань :
 • вступні     випробування у формі тестових завдань проводяться у день прийому документів за 12-бальною сис­темою оцінювання з таких професій: адміністратор, продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, (математика);    оператор комп’ютерного набору, асистент референта  (українська мова); кухар, бармен, офіціант (хі­мія); машиніст холодильних установок, слюсар - ремонтник (фізика); електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтомати­чних машинах (фізика)
 • вхідний контроль для слухачів у формі тестових завдань (усно) проводиться у день, визначений індивідуальним графіком навчання;
 •  порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал :
 • порядок зарахування вступників на відповідну форму навчання проводиться за результатами розгляду документів та за результатами вступних випробувань з професій: адміністратор, продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів; оператор комп’ютерного набору, асистент референта; кухар,офіціант, бармен;   машиніст холодильних установок, слюсар - ремонт­ник; електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та  напівавтоматичних машинах;
 • вступники, які мають однакові конкурсні бали, зараховуються  відпо­відно до наявності пільг та якості знань з профілюючого предмета ;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

          Приймальна комісія училища працює за таким графіком :

Понеділок – П’ятниця    8.00 – 16.30

Обідня перерва             12.00 – 12.30

Вихідні дні – субота, неділя

 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання : усім вступникам гарантовано надаються місця в гуртожитку відповідно до поданих заяв, першочергово забезпечуються гуртожитком учні пільгових категорій ;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» передбачає обов’язковий медичний відбір в медичних установах державної власності.

       Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» з 01 червня до 26 серпня 2016 року.

III. Документи для вступу

        Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають :

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством (086-У, 063);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

       Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір, цільове направлення з підприємств).

IV. Умови прийому

          Прийом до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди та розгляду документів;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробовувань

Розгляд документів вступників та оголошення результатів вступних ви­пробувань    проводитися поетапно з 15 серпня по 19 серпня 2016 року:

Гр. № КО, КБ   Кухар; офіціант,  кухар, бармен 

15 серпня  2016

Гр. №ПП, АП

Продавець непродовольчих товарів; продавець продовольчих товарів

Адміністратор; продавець продовольчих товарів 

 16  серпня  2016

  Гр. №МС           Машиніст холодильних установок;  Слюсар-ремонтник        

 17  серпня  2016

Гр. №ОА         Оператор  комп’ютерного набору; асистент референта

18  серпня  2016

Гр. №ЗП, ЗБ    Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  та напівавтоматичних машинах.

 19 серпня 2016

             Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

            Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

           Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

           Зараховуються поза конкурсом в ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» :

            Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

  Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» за обраною формою навчання. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. Зарахування до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» здійснюється наказом директора цього закладу.

Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.  Зарахування до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення

Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище». На звільнені місця проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» проводить додатковий прийом у межах та в терміни, визначені МОН України. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Контроль за дотриманням Правил прийому в ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

 

Розглянуто та схвалено                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                                                                                наказом по ДНЗ «ЖВПТУ»

пр. № 2 від 17.11.2015 р.                                                                                                   № 431 від 26.11.2015 р.